Läkemedelsmarknaden

Att sälja läkemedel

Om man i Sverige vill sälja läkemedel måste man som marknadsförare ansöka om tillstånd från Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Detta är en helt oberoende myndighet som granskar all vetenskaplig dokumentation och dessutom avgör om medicinen uppfyller aktuell lagstiftnings krav på effektivitet, säkerhet och kvalitet. Myndigheten granskar också läkemedlets bipacksedel samt produktresumé innan produkten godkänns. Läkemedelsverket gör inga kliniska tester av läkemedlen. Dock måste de alla vara tillverkade enligt en god tillverkningssed och när man ser till forskningen kring läkemedlet måste god forskningssed följas. Dessutom måste alla de etiska reglerna i Helsingforsdeklarationen följas.

Läkemedelsverket arbetar, sedan Sverige gick med i EU, enligt de procedurer och regler som det europeiska systemet tillämpar för godkännande av olika läkemedel. I dag finns över 4 400 godkända läkemedel till försäljning i Sverige.

År 1971 och fram till 2009 var det bara Apoteket AB som fick driva detaljhandel med olika läkemedel. Inom grossisthandeln rådde en fri etableringsrätt, men det finns bara två aktörer på svensk marknad inom läkemedel. Den ena är Tamro och den andra är Kronans Droghandel. De allra flesta läkemedel måste man ha recept på för att få köpa och dessa läkemedel betecknas med Rx. Ex betecknar de receptfria medlen.

Den 1 juli år 2009 bröts den ensamrätt Apoteket AB hade på att driva detaljhandel med läkemedel. Det monopol som fanns ersattes med ett system där butiker eller andra som fått tillstånd från Läkemedelsverket ska få bedriva försäljning av läkemedel. Då säljs läkemedlen på så kallade öppenvårdsapotek. Om butiken vill ha ett sådan tillstånd måste dock butiken uppfylla flera krav.