Läkemedelsmarknaden

Vem har rätt att hantera din medicin?

Känner du till regelverket för läkemedelshantering? Den svenska vårdsektorn blir alltmer stressad och vårdkrisen är ett smärtsamt pågående faktum som berör de flesta av oss. Även som patient gör du därför klokt i att bekanta dig med vad som gäller – det kan, bokstavligen nämligen rädda ditt liv.

Det rapporteras allt mer flitigt om vårdkrisen i svenska medier. Tyvärr saknas inte orsaker, bland annat i en färsk undersökning som gjordes bland cirka 100 verksamhetschefer inom såväl akutsjukvård som förlossningsvården uppgav drygt en tredjedel av de verksamheter som tampats med vårdskador att vårdskadorna förekom varje vecka.

Feldosering av läkemedel kan ge upphov till allvarliga biverkningar och i värsta fall dödsfall. I de bästa av fall kan feldosering undvikas genom att det finns kompetent personal på plats och tillräcklig bemanning. I dag är det vanligt inom sjukvårdssektorn att man hyr in personal, framförallt inom ekonomi, marknad och administration, där exempelvis väletablerade Placera Personal ofta kan bistå med avlastning snabbt.

Att avlasta läkemedelskunnig personal med den administrativa bördan är viktigt. Det är nämligen inte vem som helst som har rätt att dosera eller på annat sätt göra i ordning läkemedel för patienterna på ett lagenligt sätt. I Sverige är det Socialstyrelsens föreskrifter som ska följas.

Vem får då göra vad exakt i sjukvården? Just nu gäller de i stora drag här reglerna:

  • Iordningställa, administrera och överlämna läkemedel – tillåtet för läkare, sjuksköterskor och tandläkare
  • Iordningställa, administrera och överlämna läkemedel inom sitt respektive kompetensområde – tandhygienister, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor
  • Iordningställa och överlämna läkemedel, men inte administrera det – apotekare och receptarier

Kom ihåg att du som patient alltid kan och bör ställa frågor om din vård om du blir orolig och något känns fel! Du ska kunna känna dig trygg med att vårdgivaren följer den så kallade huvudregeln, det vill säga att den som iordningställt läkemedlet också är densamme som ansvarar för att ge det till dig. Någon annan utöver den personen, oftast en läkare eller sjuksköterska, får administrera eller överlämna medicinen till dig om det betraktas som “förenligt med en god och säker vård av patienten”. Det kan vara bra att känna till att medicinen i så fall måste märkas.

Men vad händer om du blir sjuk och måste åka ambulans då? I sådana fall gäller att personal som ingår i räddningstjänsten även utan legitimation får hantera medicinsk oxygen, ifall läkare har utfärdat generella direktiv som tillåter detta.

För studenter gäller givetvis att de får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel under den praktik som ingår i deras utbildningar, samt då förutsatt att det sker under tillsyn av legitimerad personal och handledning.

Just nu pågår stora diskussioner och även flera praktiska försök att förbättra den svenska sjukvården. Förhoppningsvis ger dessa goda resultat framöver, men tills dess gör du alltså klokt i att vara medveten om riskerna för vårdskador och känna till vad som gäller om du skulle råka bli sjuk.