Olika sorters läkemedel

Konferenser kring läkemedel

Läkemedel är mediciner som människor tar för att ta hand om olika slags fysiologiska eller psykiska behandlingar. Apotekarsocieteten håller 2019 flera seminiarier. För att genomföra sina seminarier hyr de bland annat konferensrum i Stockholm, Göteborg, Lund och Malmö.

Det har hållits olika konferenser genom åren för att diskutera kring och dokumentera forskarnas och specialisternas olika åsikter och beslut kring medicinering för att fastställa när och hur samt vilka som får använda olika slags läkemedel.

Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är en ideell förening som är oberoende och utgör ett forum för yrkesverksamma inom läkemedelskedjan vad gäller forskning, utveckling och användning av läkemedel. De verkar för en god utveckling och bruk av läkemedel.

Apotekarsocietetens seminarier

Några av Apotekarsocietetens extra intressanta seminarier kring läkemedel för i år är följande:

  • Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Antibiotikaresistens kan inte lösas genom prat utan kräver agerande. Hur ser miljöutsläppen ut inom tillverkning av antibiotika och vad kan Sverige göra för att bidra till resistensarbetet internationellt?

De största experterna inom antibiotika tillsätts för att berätta om resistensfrågan samt vilka konkreta åtgärder som behövs för att framtidssäkra en fungerande antibiotika.

  • Hur ser framtiden ut för komplementär- och alternativmedicin i Sverige?

Regeringens utredare Kjell Asplund från KAM-utredningen (komplementär och alternativ medicin) berättar om sin utredning vars syfte är att förbättra patientsäkerheten och patientinflytandet för vård som ges vid sidan av etablerad vård.

  • Studentaktivitet: Allt om klinisk farmaci

Norra Mälarkretsen bjuder in farmacistudenter till en fängslande föreläsning som handlar om klinisk farmaci för att sedan övergå till mingel! Klinisk farmaci är ett uttryck som knappt fanns i uppslagsordböcker under 1900-talet. Däremot har begreppet vuxit sig till att bli ett betydelsefullt vårdyrke. Det har i syfte att bidra till kostnadseffektivare och säkrare läkemedelsanvändning inom vård. De antal farmaceuter som arbetar i landstinget har vuxit genom åren.

En annan fråga är hur yrket fungerar och hur det är att arbeta som klinisk farmaceut efter examen? Vilka livserfarenheter är meriterande och vilka kurser borde man välja eller hur viktigt är examensarbetet man har gjort? Vilken lönenivå kan man förvänta sig och hur ser en vanlig dag ut på jobbet?

Kliniska studier Sverige

Den nationell konferens om kliniska studier är arrangerad av Kliniska Studier Sverige, vilken utgör ett samarbete mellan Sveriges sjukvårdsregioner och Vetenskapsrådet.

Konferensen ska användas som en mötesplats för nätverkande och kunskapsutbyte och är till för de som jobbar med kliniska studier i hälso- och sjukvården, tandvård, industri och akademi och även patienter. Konferensen vänder sig också till dig som är chef, tjänsteperson eller politiker med ansvar för forskningsfrågor.

Konferensen som hålls av Kliniska studier Sverige hölls den 6-7 februari i år och behandlade bland annat följande:

  • Läkemedelsforskning – en självklar del av svensk sjukvård? Resultat från en nyligen avslutad undersökning.
  • Läkemedelsutveckling för barn. Nätverket i Sverige, Norden och Europa.